Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Το Blog του ΟΟΣΑ

http://oecdeducationtoday.blogspot.gr/


Με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και συγκριτικά στοιχεία για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ

όπως στην διεύθυνση
http://oecdeducationtoday.blogspot.gr/2013/06/education-best-protection-against.html

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η καλύτερη προστασία από την οικονομική κρίση.

 Ή άρθρα για τους εκπαιδευτικούς στην διεύθυνση:
http://oecdeducationtoday.blogspot.gr/search/label/teachers


Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Βασικές αρχές για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τον Christopher Day υπάρχουν 10 βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών:

1.             Οι εκπαιδευτικοί είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο των σχολείων. Βρίσκονται στο σημείο όπου εφάπτεται η μετάδοση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των αξιών. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να εξυπηρετήσουν τους εκπαιδευτικούς τους σκοπούς μόνο εάν είναι, από τη μια καλά προετοιμασμένοι για το επάγγελμα και από την άλλη, ικανοί να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη συμβολή τους σ’ αυτό, μέσω της μακροχρόνια μάθησης. Συνεπώς, η υποστήριξη της συνολικής τους κατάστασης, καθώς και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης είναι αναπόσπαστο και σημαντικότατο μέρος της προσπάθειας για την άνοδο του επιπέδου της διδασκαλίας, της μάθησης και της επίδοσης.
2.             Ένας από τους κύριους στόχους όλων των εκπαιδευτικών είναι να εμφυσήσουν στους μαθητές τους τη διάθεση να συνεχίσουν να μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή. Γι’ αυτό και θα πρέπει να παρέχουν ως παράδειγμα τη δική τους δέσμευση και τον ενθουσιασμό τους για τη δια βίου εκπαίδευση.
3.             Η συνεχιζόμενη, μακροχρόνια επαγγελματική ανάπτυξη είναι απαραίτητη σε όλου τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τις αλλαγές και να αναθεωρούν και να ανανεώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα οράματά τους για καλή διδασκαλία.
4.             Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Παρ’ όλα αυτά, το να μαθαίνει κανείς μόνο από την εμπειρία του περιορίζει τελικά την προσωπική του εξέλιξη.
5.             Ο τρόπος που σκέπτονται οι εκπαιδευτικοί και οι πράξεις τους είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσωπικού τους ιστορικού, της τρέχουσας εξελικτικής τους φάσης, του περιβάλλοντος της τάξης του σχολείου, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου στο οποίο εργάζονται.
6.             Οι τάξεις στελεχώνονται από μαθητές με διαφορετικά κίνητρα και προδιαθέσεις για μάθηση, μαθητές διαφορετικών δυνατοτήτων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα. Συνεπώς, η διδασκαλία είναι μια σύνθετη διαδικασία. Παρότι η οργανωτική πολυπλοκότητα μπορεί να μειωθεί, π.χ. μέσα σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον, η επιτυχημένη διδασκαλία θα απαιτεί πάντοτε τόσο διαπροσωπικές όσο και ενδοπροσωπικές δεξιότητες, καθώς και προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις. Είναι μια σύνθεση του νου και καρδιάς.
7.             Ο τρόπος που γίνεται κατανοητό το πρόγραμμα διδασκαλίας συνδέεται με την αντίληψη των εκπαιδευτικών για την προσωπική και την επαγγελματική στους ταυτότητα. Το περιεχόμενο και οι γνώσεις της παιδαγωγικής δεν μπορούν, συνεπώς, να διαχωριστούν από τις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες και τους ηθικούς στόχους των εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει τους εκπαιδευτικούς παθητικά. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται μόνο ενεργητικά. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας το να είναι κεντρικά αναμεμειγμένοι στις αποφάσεις που αφορούν την κατεύθυνση και τις διαδικασίες της προσωπικής τους μάθησης.
8.             Η επιτυχής ανάπτυξη του σχολείου βασίζεται στην επιτυχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
9.             Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη της μακροχρόνιας ανάπτυξης είναι κοινή υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών, των σχολείων και της κυβέρνησης.
10.        Η εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία προκειμένου να βελτιώνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των καταρτιζομένων. Αν λάβουμε υπόψη μας και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς και τον βομβαρδισμό των πληροφοριών που δέχονται καθημερινά τα άτομα, ο εκπαιδευτικός προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς επιμόρφωσης.

Θεωρούμε σημαντικό η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρέπει να έχει μαθητοκεντρική προσέγγιση και όχι προσέγγιση που εστιάζει στην ίδια την κατάρτιση. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παράγοντες που συνεισφέρουν στην ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και πως αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
(Christopher D.(2003), Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης σελ.23-27 στο Φαδάκη, Μ. (2014). Παγκόσμια κρίση και εκπαίδευση: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο έργο των εκπαιδευτικών. Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Β΄ Λυκείου: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τα ΕΠΑΛ και Διδακτέα - Εξεταστέα Ύλη

Έχει έρθει ήδη στα σχολεία το ΦΕΚ για τα Αναλυτικά Προγράμματα Β΄ Λυκείου.  ΕΔΩ το έγγραφο.

Για τη Φυσική Β΄ Λυκείου θα περιλαμβάνει τα δύο κεφάλαια Ηλεκτρισμού που υπάρχουν στο Βιβλίο, από τα οποία αφαιρούνται κάποιοι παράγραφοι, όπως η 1.3.Για την Χημεία Β΄ Λυκείου το έγγραφο ΕΔΩ. Δεν υπάρχουν αλλαγές.

Το ΦΕΚ για τον Καθορισμό της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος
2014 − 2015 ΕΔΩ.

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Για όσους διδάσκουν ΦΕ στην Α΄ Γυμνασίου

Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού στην Α΄ Γυμνασίου: Η εγκύκλιος ΕΔΩ
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτοί καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν συστηματικά τον διαδραστικό πίνακα και τον συναφή εξοπλισμό για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της Α΄ τάξης Γυμνασίου μέσα από την εφαρμογή στην τάξη, διδακτικών παρεμβάσεων που είναι αναρτημένες στον κόμβο του Ψηφιακού σχολείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dschool.edu.gr/ και στην ενότητα «ΝΕΑ». 

Το υλικό για την Βιολογία ΕΔΩ
Το υλικό για την Γεωγραφία ΕΔΩ
Το υλικό για την Φυσική ΕΔΩ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥTΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ για όσους διδάσκουν στη Γ΄ Λυκείου

Σας υπενθυμίζω την ύπαρξη του ιστότοπου: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα, για όσους διδάσκουν εφέτος στη Γ΄ Λυκείου

Αρχική σελίδα:
http://www.study4exams.gr/
Βιολογία Γενικής Παιδείας:
http://www.study4exams.gr/biology/
index.php

Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης:
http://www.study4exams.gr/physics_k/


Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

Με αφορμή την χτεσινή ημερίδα που αναγγέλλεται στη διπλανή αφίσα, όπου κεντρική ομιλήτρια ήταν η Carol Ann Tomlinson, για την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ο όρος καθιερώθηκε από αυτήν), παραθέτω ένα άρθρο του συναδέλφου κ. Κώστα Καφετζόπουλου (ΕΔΩ) από την διημερίδα που οργανώθηκε από τους Σχολικούς Συμβούλους και την ΠΑΠΕΔΕ για το ίδιο θέμα.

Η διαφοροποιημένη Διδασκαλία (και παιδαγωγική) ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, σε όλες τις βαθμίδες.
Διότι, όπως υπογράμμισε η κ. Tomlinson, χτες " θα πρέπει να βλέπουμε τους μαθητές μας ως ανθρώπους σημαντικούς και να τους σεβόμαστε"

Είναι η εποχή που θα πρέπει επιτέλους να διακρίνουμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες και τα ταλέντα, όλων των μαθητών μας. 
Οι δάσκαλοι είναι σημαντικά πρόσωπα στη ζωή των μαθητών, ιδιαίτερα για όσους η προσωπική τους ζωή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω κουλτούρας, οικονομικού επιπέδου, οικογενειακού περιβάλλοντος κ.λπ.
Έχουν επομένως την ευκαιρία, οι δάσκαλοι,  να τους ανοίξουν το δρόμο προς το όνειρο ή να τους οδηγήσουν στον αποκλεισμό από τη ζωή.

Ο κ. Καφετζόπουλος, για τις ΦΕ, υπογραμμίζει:

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διαχρονική επιλογή στην εκπαίδευση, από συστήματα που διακρίθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους. Ένας σύγχρονος ορισμός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορεί να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται στην Ελλάδα διαχρονικά. Σήμερα, δεν λείπουν ούτε οι προβλέψεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ούτε το εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΑΙΘ. Ειδικά στις Φυσικές Επιστήμες, υπάρχει άφθονο εκπαιδευτικό υλικό, πολλές εργαστηριακές ασκήσεις, αναρίθμητες δράσεις των ΕΚΦΕ των Σχολικών Συμβούλων αλλά και των συλλογικών φορέων (ΕΕΧ, ΕΕΦ, ΠΕΒ) που υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών κάθε επιπέδου και κάθε εξατομικευμένης ανάγκης. Αυτό που μένει είναι η αναζήτηση και εφαρμογή αυτού του υλικού, δραστηριότητα που σίγουρα πέφτει στις πλάτες των μάχιμων και συνειδητών εκπαιδευτικών. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στην καθημερινή πράξη και στην παρούσα εισήγηση κατατίθενται προτάσεις.

Στη διεύθυνση https://papede.wordpress.com/imerides/, μπορείτε να βρείτε και άλλες εισηγήσεις για την διαφοροποιημένη μάθηση, όπως της κ. Αγγελίδου (Σχ. Συμβούλου, Βιολόγου) και ΕΔΩ.


Διατήρηση της ορμής

Μια φωτογραφία ...για να "αρχίσουμε το μάθημα"Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών: 
Ζητάμε από τους μαθητές να ερμηνεύσουν, με όρους φυσικής, τί συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος πολεμικού αεροπλάνου, όπου ο πιλότος "εκτοξεύεται"...

Τα Πορίσματα του Συνεδρίου CERN - Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (Η Διαθεματικότητα από άλλη σκοπιά...)

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ:
Ο άνθρωπος ανάμεσα στο μυστήριο του Θεού
και το μυστήριο του Σύμπαντος»
Θεσσαλονίκη, 9-10 Οκτωβρίου 2014


Τις προηγούμενες ημέρες διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη Διεθνές Συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN). Οι ομιλητές προέρχονταν από διάφορα επιστημονικά πεδία και τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου ήταν:
1.  Ο ρόλος του φυσικού κοσμοειδώλου στη διαμόρφωση της ανθρώπινης σκέψης
2. Η αναζήτηση της αλήθειας: θρησκευτικές και  επιστημονικές προσεγγίσεις
3.  Η συνάντηση θεολογίας και επιστήμης στο χώρο της εκπαίδευσης

Στο Συνέδριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι:
Sergio Bertolucci, Διευθυντής Ερευνών CERN
Andrew Briggs, Καθηγητής Πανεπιστημίου Οξφόρδης
Εmmanuel Tsesmelis, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων CERN, Καθηγητής Οξφόρδης
Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Ομ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΑΠΘ
Χαράλαμπος Βάρβογλης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
Χαρά Πετρίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ
π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Αρχιμ. Ειρηναίος Δεληδήμος, Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Φυσικός, Δρ. Θεολογίας
Iωάννης Παπαδόπουλος, M.Th. – Μηχανικός

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
·      Το ότι σήμερα εδώ φυσικοί του CERN και θεολόγοι συζητούν, σημαίνει ότι οι περιοχές των φυσικών επιστημών και της θεολογίας μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αρμονικά.
·      Η έρευνα των φυσικών επιστημών την τελευταία 100ετία οδήγησε σε μια καταπληκτική εμβάθυνση στη γνώση και του μικροκόσμου (των σωματιδίων ύλης και ενέργειας) και του μακροκόσμου (του σύμπαντος).
·      Αυτή τη στιγμή έχουν επιλυθεί πάμπολλα προβλήματα που απασχόλησαν τους επιστήμονες επί αιώνες. Όπως όμως επισημάνθηκε από τους ομιλητές, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
·      Ήδη στο CERN, μετά την ανίχνευση του μποζονίου Higgs, προχωρούν αρκετά προγράμματα στη διερεύνηση των άγνωστων περιοχών. Οι φυσικοί εξακολουθούν να αναζητούν την αλήθεια για το φυσικό κόσμο.
·      Από την πλευρά της θεολογίας, και μπροστά στις νέες ανακαλύψεις, η επανεξέταση των βιβλικών και πατερικών κειμένων έχει οδηγήσει ήδη στην υπέρβαση αρκετών παλαιών λανθασμένων ιδεών και προκαταλήψεων και η συνέχεια των θεολογικών ερευνών αναδεικνύεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.
·      Η πολλή προσοχή των ερευνητών του CERN για την εξακρίβωση της αλήθειας αποτελεί την έκφραση της προσπάθειας για αντικειμενική ανίχνευση της αλήθειας για τη φύση. Βεβαίως από τον κανόνα αυτόν ξεφεύγουν όσοι φυσικοί έχουν την αλαζονεία να νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα.

·      Απ’ την πλευρά της θεολογίας μία ανάλογη προσοχή θα έπρεπε να κυριαρχήσει, ώστε οι τοποθετήσεις και διακηρύξεις να διέπονται όχι από αλαζονικό πνεύμα εν ονόματι της αλήθειας, αλλά από ταπεινή χριστιανική αγάπη προς τις διερευνήσεις και εμβαθύνσεις στις αλήθειες περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου. (ΠΗΓΗ: http://e-theologia.blogspot.gr/2014/10/cern.html

Στην ιστοσελίδα
 http://blogs.auth.gr/moschosg/2014/09/18/συνέδριο-του-τμήματος-θεολογίας-του-α/
έχουν αναρτηθεί αρκετές από τις ομιλίες του συνεδρίου

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΚΕΘΕΑ: Μεταβατικό Σχολείο - Πρόγραμμα "ΠΛΕΥΣΗ"

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Γιατί οι άνθρωποι και οι οι συνθήκες της ζωής τους διαφέρουν...

http://vimeo.com/108514921
Μπορείτε να "κατεβάσετε" το βίντεο από ΕΔΩ

Καθώς θα το παρακολουθείτε  θα ακούσετε πολλές επισημάνσεις που αφορούν και τα δικά μας "κανονικά" σχολεία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις σχέσεις μας γενικότερα.


Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Επιμορφωτικές συναντήσεις στο ΕΚΦΕ Λάρισας την ερχόμενη εβδομάδα για όσους ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΦΥΣΙΚΗ στο ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Την ερχόμενη εβδομάδα ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ για πρακτικούς λόγους τον προγραμματισμό που σας έχει αποσταλεί, οργανώνουμε με τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Λάρισας κ. Δημήτρη Νάκο, ΔΥΟ επιμορφωτικές συναντήσεις για όσους διδάσκουν Φυσική στα ΓΕΛ του Νομού, τις οποίες βέβαια μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι από τους καθηγητές των ΕΠΑΛ δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη συνάντηση της Πέμπτης 16/10/2014.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
·   Δευτέρα 20.10.14 από σχολεία της Ομάδας Α΄(*) και όσοι άλλοι συνάδελφοι διαμορφώθηκε κατάλληλα το πρόγραμμά τους                                              
·   Πέμπτη 23.10.14 από σχολεία της Ομάδας Β΄(*)  και όσοι άλλοι συνάδελφοι διαμορφώθηκε κατάλληλα το πρόγραμμά τους                                                                           
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν
στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»  (6ο ΓΕΛ Λάρισας)
ώρα 11:30 (ακριβώς αρχίζουμε)

ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο ΕΚΦΕ Ελασσόνας, επομένως οι συνάδελφοι των σχολείων της ομάδας Γ΄ (*) μπορούν να έρθουν όποια από τις δύο μέρες το επιτρέπει το πρόγραμμά τους.

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/ριες των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους/ις καθηγητές/ριες που διδάσκουν Φυσική και να διευκολύνουν την συμμετοχή τους.
                                                                                                                                     
                                                                                                                          Η Σχολική Σύμβουλος 
                                                                                                                       Ασημίνα Κοντογεωργίου                                           
(*)         ΟΜΑΔΑ Α΄:  1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, Μουσικό, Αγιάς, Αμπελώνα, Γόννων, Πυργετού, Συκουρίου, Φαλάνης, ιδιωτικά Μπακογιάννη και Ράπτου και Λυκ. τάξ. 15ου Γυμνασίου Λάρισας και Μακρυχωρίου.
(*)         ΟΜΑΔΑ Β΄:  2ο, 7ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, Εσπερινό, Γιάννουλης, Νίκαιας, Πλατυκάμπου, 1ο και 2ο Φαρσάλων και Λυκ. τάξ. Κοιλάδας, Αρμενίου.

(*)         ΟΜΑΔΑ Γ΄:   Ελασσόνας, Δομένικου, Τυρνάβου και Λυκ. ταξ. Καλλιθέας, Κρανέας, Λιβαδίου, Βερδικούσας.

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Η ομορφιά του μικρόκοσμου!

Μικροσκοπικές χημικές αντιδράσεις μεγεθύνονται σε ένα εκπληκτικό βίντεο

Βλέποντας αυτές τις μικροσκοπικές χημικές αντιδράσεις να μεγεθύνονται είναι σαν να βρίσκεστε σε ένα φανταστικό κόσμο από χρώματα, υφές, και γεωμετρικά σχήματα.

Το παρακάτω βίντεο είναι μέρος μιας σειράς εντυπωσιακών βίντεο μικρής διάρκειας, που θέλουν να αναδείξουν την λάμψη και το κύρος της χημείας με πρόθεση να γίνει πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό.

Το βίντεο είναι αποτέλεσμα από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.
http://beautifulchemistry.net/

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ δεν θα πρέπει παραβλέψει τη αξία του πειραματισμού με πραγματικά υλικά.
Μια ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιηθεί για να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αφού ο στόχος είναι, όπως αναγράφεται πιο πάνω, τα βίντεο αυτά "να αναδείξουν την λάμψη και το κύρος της χημείας με πρόθεση να γίνει πιο ενδιαφέρουσα για το κοινό".

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Επιμορφωτική ημερίδα για τους διδάσκοντες Φυσική στην Α΄ Γυμνασίου
Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα των σχολείων μπορεί να διαμορφωθεί έτσι, ώστε οι καθηγητές να τελειώνουν το μάθημά τους μετά τις 2η ή 3η ώρα Δευτέρα ή Πέμπτη για τα σχολεία της 1ης και 2ης ομάδας. 
Δηλαδή μπορούν να έρχονται στις επιμορφωτικές συναντήσεις ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις δύο αυτές μέρες.
Η παρουσίαση του κ. Δημήτρη Νάκου: 
"Παραμύθι Φυσικής" ΕΔΩ
Η παρουσίαση της κ. Ασημίνας Κοντογεωργίου ΕΔΩ

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Διάτομα φωτογραφίζονται σε μεγέθυνση ως έργα Τέχνης!

http://perierga.gr/2014/02/διάτομα-φωτογραφίζονται-σε-μεγέθυνσ/

Η Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνιας κατέχει μια σπάνια συλλογή από διάτομα, μια μεγάλη ομάδα φυκιών που είναι μεταξύ των μικρότερων οργανισμών πάνω στη Γη, από τα οποία μετρούν πάνω από 100.000 διαφορετικά είδη. Πρόκειται για μονοκύτταρα φύκη με κυτταρικό τοίχωμα που εμφανίστηκαν την Ιουρασική περίοδο, πριν από περίπου 185 εκατομμύρια χρόνια.
perierga.gr - Διάτομα φωτογραφίζονται σε μεγέθυνση ως έργα Τέχνης!

Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ και ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥΣτην ιστοσελίδα του Δικτύου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ΤΗΣ Σχολικής Βίας:
http://stop-bullying.sch.gr/

ΝΕΟ Έγγραφο Διευθέτησης ωραρίου ΠΕ04 και όσων διδάσκουν ΦΕ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

               Μετά από συζητήσεις με πολλούς εκπαιδευτικούς , διαπιστώνουμε ότι κατά την κατάρτιση των ΩΠ των σχολείων σε πολλά από αυτά υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στο να τελειώνουν το ωράριό τους όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 και όσοι διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες  μετά από τις 2 (ή 3 το πολύ) πρώτες ώρες, την ίδια μέρα.

Για το  λόγο αυτό προτείνουμε, προς διευκόλυνσή σας, να διαμορφωθεί το πρόγραμμα των ως άνω εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να τελειώνουν μετά το 2ωρο (ή το πολύ 3ωρο):

      Για τα σχολεία της 1ης κα της 2ης ομάδας, Δευτέρα ή Πέμπτη.
     Για τα σχολεία της 3ης ομάδας Τετάρτη.

Οι καθηγητές των ΕΠΑΛ μπορούν να έρχονται όποια μέρα και σε όποιο ΕΚΦΕ τους βολεύει.


Θα πραγματοποιηθούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ ορισμένες συναντήσεις, μόνο γι’ αυτούς μέσα στη χρονιά ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, για τις οποίες θα ενημερωθούν εγκαίρως.


Βεβαίως, εάν το ΩΠ έχει ήδη διαμορφωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας είχε αποσταλεί, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξετε. 

Το έγγραφο ΕΔΩ

Από τον κ. Δημήτρη Νάκο (Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Λάρισας) Για τους ΥΣΕΦΕ των Γυμνασίων

2η επιμορφωτική συνάντηση Καθ/τών ΠΕ04 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στην Α΄ Γυμνασίου
         
Θεματολογία της συνάντησης  της ΠΕΜΠΤΗΣ

1.     Μία εισαγωγική συζήτηση με τους μαθητές που τώρα αρχίζουν να μελετούν φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο (Δ. Νάκος)
2.     Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος  Φυσικής Α΄ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015. (Α. Κοντογεωργίου)
3.     Επεξεργασία των προτεινόμενων πειραματικών δραστηριοτήτων στη   Φυσική Α΄ Γυμνασίου  στις θεματικές ενότητες: Μετρήσεις  και Θερμότητα-Θερμοκρασία (Δ. Νάκος)
Οι συναντήσεις που αφορούν μόνο όσους διδάσκουν Φυσική στην Α΄ Γυμνασίου, θα πραγματοποιηθούν στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»  (6ο ΓΕΛ Λάρισας) και ώρα 11:00.
                                                
    Ακολουθούν 4 αρχεία ppt, pps με υποστηρικτικό υλικό που παρουσιάστηκε κατά την επιμορφωτική συνάντηση στις 22 και 25.09.14 που αφορά στη  ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 
    
Υπάρχει τέλος η δυνατότητα, για όσους συναδέλφους το επιθυμούν και το πρόγραμμά τους το επιτρέπει, ανεξαρτήτως του προγραμματισμού, να παραστούν στη συνάντηση της Πέμπτης 09.10.14

ΕΡΓΑΣΤ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014-15 - ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΩ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΩΣάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ετήσιος προγραμματισμός διδασκαλίας Φυσικής Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού

Μετά από συνεργασία με τον κ. Βασίλη Αληφακιώτη, φυσικό του 2ου Λυκείου Λάρισας,
καταλήξαμε στις πιο κάτω προτάσεις για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας της Φυσικής της Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, ώστε να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη των δύο αυτών μαθημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Φυσική Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Φυσική Β΄ Λυκείου Προσανατολισμού

Οποιοδήποτε προβληματισμό ή διαφορετική πρόταση έχετε, μπορείτε να τον/ην συζητήσετε μαζί μου, ώστε να βελτιώσουμε την πορεία του έργου σας, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Ετήσιος προγραμματισμός διδασκαλίας Βιολογίας Α΄ και Β΄ Λυκείου

Μετά από συνεργασία με τον κ. Μάριο Γαρουφαλιά, βιολόγο του 6ου Λυκείου Λάρισας,
καταλήξαμε στις πιο κάτω προτάσεις για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας της Βιολογίας της Α΄ Λυκείου και της Βιολογίας της Β΄ Λυκείου, ώστε να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη των δύο αυτών μαθημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Βιολογία Α΄ Λυκείου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Βιολογία Β΄ Λυκείου

Οποιοδήποτε προβληματισμό ή διαφορετική πρόταση έχετε, μπορείτε να τον/ην συζητήσετε μαζί μου, ώστε να βελτιώσουμε την πορεία του έργου σας, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Science Café με θέμα: Η Δομή της Ύλης στα μαθήματα του Λυκείου

Την προηγούμενη εβδομάδα σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των ΕΚΦΕ Λάρισας κ. Δημήτριο Νάκο και Ελασσόνας κ. Ηλία Διδασκάλου και την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)  πραγματοποιήθηκαν τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις με καθηγητές Λυκείου.

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση ΕΔΩ

Οι καθηγητές ΠΕ04 συν - εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες ασχολήθηκαν με τον τρόπο παρουσίασης θεμάτων που συνδέονται με τον μικρόκοσμο στα βιβλία, αλλά και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών σε βιολογία, φυσική, χημεία στο Λύκειο.

Σε επόμενη ανάρτηση θα δημοσιοποιηθούν οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους.